change life

خصوصیات مرد متولد تیر ماه (ماه سرطان)

 مردان متولد تيرماه

اگر مردي را كه متولد تيرماه بوده،پسنديده و دوستش داريد و اگر تصميم ازدواج با او را داريد،بايد قبل از هر چيز،زني مناسب شخصيت او باشيد.مرد متولد تير ماه،مانند مرد خردادماه،طرف مقابل خود را زياد،دچار دردسر نمي كند.اما بايد به بعضي خصوصيات و رفتارهاي او نيز دقت كرد.در مقابل هوش و ذكاوت مرد خردادماه،مرد تيرماه،احساسات لطيف خود را آشكار مي كند،يعني قبل از هر چيز بايد بدانيد كه طرف مقابل شما،مردي احساساتي مي باشد.ء

با مرحمت ترين و خوش نيت ترين و مشفق ترين انسانها،بيشتر در ماه تولد شما ديده مي شود.اما شما دوست نداريد،اين مهرباني و رفتارهاي خوب شما،مشخص شود و اگر امكان داشته باشد،تمام چيزهاي مربوط به خود را پنهان مي كنيد.براي همين،افراد زيادي در شناخت شما،اشتباه كرده و آنها نه خود شما را بلكه ماسكي را كه به صورت زده ايد،را مي بينند.بنابراين در هر فرصتي سعي نماييد ماهيت واقعي و دروني خود را براي شناخت هر چه بهتر خودتان نشان دهيد.ء

 

 عشق

متولد تيرماه،تحت تأثير«ماه»بسيار تودار،حساس و رمانتيك مي باشد.او احتياج شديد به دوست داشتن و عشق ورزيدن و نيز دوست داشته شدن و مورد توجه بودن،دارد.تا زماني كه عشق ورزيده و از طرف ديگران نيز مورد عشق و محبت قرار گيرد،بسيار شاد و خوشحال بوده و در مقابل مشكلات و سختي ها صبور و متحمل است.اما متولد تير ماه نسبت به كسي كه دوستش دارد،شكاك و حسود مي باشد.چون در عين حال هم خوس بين و هم بدبين است،به دفعات زياد احساس مي كند كه مورد توجه و محبت ديگران نمي باشد.متولد تيرماه به خاطر عشق،هر نوع فداكاري و از خود گذشتگي،نشان مي دهد.بارزترين نمونه متولد تير،پادشاه انگلستان، «ويل ادوارد» مي باشد كه به خاطر ازدواج با زني كه دوستش داشت و معشوق او بود،از تخت پادشاهي،دست كشيد.افكار و عقايد متولدين تيرماه،در مورد عشق و محبت،متفاوت از ديگر انسان ها مي باشد.او شديدآ به معشوق خود وابسته بوده و مانند خرچنگ او را در چنگال خود گرفتار كرده و هرگز رهايش نمي كند.و دوست دارد تمام عمر خود را با هم بوده و هيچ از وي به جدايي آنها،بعد از ازدواجشان،وجود ندارد.اين خصو صيت،نشانگر يك احساس قوي،رمانتيك و گاهي عشقي آتشين مي باشد.ء

 

 خريد و فروش  

شخصيت لجباز متولد تيرماه، هرگز مانند افرادي كه صاحب كار هستند،رفتار نمي كند.نحوه نگرشي او به مسائل،متفاوت با ديگران است.در جايي كه از راه مستقيمي،مي تواند به هدف خود برسد،منحني هايي كشيده و با حركت به چپ و راست و برگشت به عقب،مسير هدف خود را پيش مي گيرد.ودر لحظه اي كه ديگر رقيبان و دشمنان وي در مورد ناتواني وي نظر مي دهند،خرچنگ به يكباره جهش كرده و با انداختن چنگال هاي خود،به هدف و مقصود خود مي رسد.به خريد و فروش رفتن با متولد تيرماه،مشكل مي باشد،چون حتي اگر او با تصميم قبلي به خريد و فروش برود،در نتيجه راه تصميم خود را عوض كرده،و منصرف مي شود.ء

 

 احساس قوي

احساس در زندگي شما،نقش بزرگي دارد.وبرترين و ممتازترين اينها،محبت مي باشد.معمولآ اين محبت به صورت مهرباني و شفقت آشكار مي شود.شما خانه،همسر و خانواده خود را برتر از هر چيزي مي دانيد.و هر فداكاري كه لازم باشد در مورد همسر و فرزند و معشوق و خانواده خود انجام مي دهيد.حتي با محروم كردن خود از بسياري چيزها،در پي شادي و خوشحالي آنها هستيد.شما انساني بسيار مهربان،دلسوز،خوش نيت بوده و دوستدار كمك و ياري به ديگران هستيد.در درجه اول به خانواده خود و سپس به ديگر انسانها،كمك و ياري مي رسانيد.ماه به شما توانايي حس ششم كه در ديگر انسانها وجود ندارد،ارزاني داشته است.وبا كمك از اين حس خود،چيزهاي بسياري را درك مي كنيد.شما در ضمن اين كه بسيار مهربان و دلسوز هستيد،بسيار شكاك نيز مي باشيد.چون با توجه به اين كه،دفعات زيادي مورد خيانت قرار گرفته ايد،در هنگام رو به رو شدن با شخصي ناشناس،در آن واحد،دو احساس متفاوت داريد.يكي احساس مهر و محبت و ديگري شك و شبهه است.شما صاحب احساسات پرقدرتي هستيد و شايد تصور كنيد كه انسانهايي كه از روي احساس حركت مي كنند،موفق نخواهند بود،اما اين خصوصيت هرگز مانع پيشرفت شما نخواهد بود.بر عكس،در زندگي فرصت هاي بسياري براي موفقيت و پيشرفت خواهيد داشت.چون بزرگترين آرزوي شما،اطمينان و امنيت مالي و مادي مي باشد.شما دوست داريد بدون احتياج به ديگران زندگي راحت و آسوده اي داشته باشيد.هم بايد پول پس انداز كنيد و هم در راهي كه انتخاب كرده ايد با ثبات و دوام كامل،حركت كنيد.ونيز براساس احساس شك و شبهه خود،از فرصت ها استفاده كنيد.انسان متولد تيرماه در اجتماع خود تأثير مي گذارد.به همين سبب،اين انسان هاي تودار و خجالتي،به وسيله اي كه شده،در جمع مردم خواهند بود و با آنها ارتباط خواهند داشت.ونيرويي در آنها وجود دارد كه اعتماد و اطمينان انسانها را جلب مي كند.اين انسانها در تمامي جنبه هاي اجتماعي موفقيت هايي به دست مي آورند.كه نخستين اين موفقيت ها،سياست مي باشد.متولدين تير ماه از بروز،احساسات،زندگي خصوصي و افكار و عقايد خود،اجتناب مي ورزند.وهمه چيز را با احتياط كامل پنهان مي كند.متولد تير ماه،در واقع،كمي خجالتي و محجوب مي باشد.و چون اين احساس خجالت با شك و ترديد،توأم است،هرگز از خود و زندگي خود،تعريف نمي كند.انسان متولد تيرماه را مي توان،«زير بناي اجتماع» ناميد.زيرا وي به خانواده و خانه و وطن خود وابسته مي باشد.وهميشه با احتياط و به دقت رفتار كرده و به ديگران ضرر نمي رساند.ء

 

 بدبيني

شما تحت تأثير ماه هستيد و گاهي خوش بين و گاهي نيز بدبين مي شويد.واين دقيقآ مانند پديده جزر و مد هست.ممكن است كه حتي در شادترين لحظه ها،سگرمه هايتان در هم رفته و اخم كرده و يا چشمانتان پر از اشك شود.ستاره ماه به شما خصوصيات اسرارآميزي ارزاني داشته كه هرگز در هيچ كس ديگري،وجود ندارد.ء

 

  ستاره شما

هر ماهي ستاره مخصوص به خود را دارد.ونيرويي كه شما را تحت تأثير خود قرار مي دهد،يك ستاره نيست بلكه ماه مي باشد.ماه براي زمين بعد از خورشيد،مهمترين سياره است.برخلاف خورشيد كه شخصيت و ظاهر شخصي را تعيين مي كند،ماه عالم دروني و روحي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد.اين نيروي درخشان و زيبا كه مي تواند تحت تأثير ستارگان ديگر باشد،احساس و عاطفه محض است.شما انساني احساسي از گروه آب در ماه تير و برج خرچنگ هستيد.واگر به اين خصوصيات،تأثير ماه كه موجب جزر و مد درياها شده اضافه گردد،گاهي شما را هيجان زده و گاهي كسل و غمگين مي كند و نشانگر اين نكته هست كه شما انساني حساس،ملايم،درونگرا و رمانتيك هستيد.اما شما اين احساس خود را پنهان كرده و از آشكار كردن عالم دروني خود اجتناب مي ورزيد و تصور مي كنيد كه اين كار به ضرر شما تمام مي شود.خصوصيات شما،درست مانند سمبل ماده خود خرچنگ مي باشد.خرچنگ جانوري بسيار سخت پوست و بسيار قوي مي باشد.اما تصور كنيد كه بعد از خارج شدن از پوسته خود چقدر عاجز و ناتوان مي باشد.شما از سختي و ملايمت پديد آمدهايد.كساني كه قدرت،پس زدن ماسكي را كه به صورت زده ايد،داشته باشند،از حساسيت و ملايمت شما بسيار تعجب مي كنند.ء

 

بي دقتي

بزرگترين ايراد و اشتباه،متولد تير ماه،در زندگي،بي دقتي مي باشد.ممكن است او به سخنان شما خوب گوش نداده و يا آنها را اشتباه درك كند.ء
 
 

 كينه

انسان متولد تير ماه،هرگز بدي ها را فراموش نمي كند و هر موقع آن را به خاطر آورد،عصباني و خشمگين شده و يا دلش به درد مي آيد.حتي اگر اين ناحقي و بدي در مورد او،مربوط به دوران كودكي باشد،باز هم آنها را فراموش نمي كند.حس ششم متولد تيرماه،باعث مي شود كه او،پنهان ترين جنبه هاي رفتاري و فكري طرف مقابل خود را حدس بزند.متولدين تير ماه زماني كه،نقطه ضعف،انسان شرور و بدكار را دريابد،نقشه خود را كشيده و اجرا مي كند.وچون كينه عميقي دارد،انقام شديدي مي گيرد.انسان هاي تير ماه كه تحت تأثير ماه هستند،مانند آب در هر ظرفي جاي مي گيرند و استعداد تقليد هم دارند و خيلي زود تحت تأثير قرار مي گيرند.ء

 

 خجالت

اگر در لحظه متولد فرد تير ماهي،ستاره ديگري ندرخشد،او بسيار خجالتي خواهد بود.حتي اگر ثروت و شهرت بزرگي داشته و به موفقيت هاي زيادي نايل شود،به علت كم رويي و خجالتي بودن،در بيان احساسات خود به دوستان و نزديكان،با سختي مواجه مي شود.ء

 

 ادب و نزاكت:ء

مرد متولد تير ماه،قبل از هر چيز،انساني مؤدب و با نزاكت مي باشد.او دائمآ به شما توجه كرده و احترام شما را خواهد داشت.و براي خشنودي و راحتي شما و اين كه دلخور نشويد،از هر كاري كه از دستش برآيد كوتاهي نمي كند.ء

 حساب:ء

در واقع،برج خرچنگ،حساب را تمثيل نمي كند.و مرد متولد تير ماه،علاقه زيادي به رياضي و حساب ندارد.اما به نظر مي آيد كه،وي با ماشين حسابي در مغز خود،آفريده شده و هر نوع حسابي را به راحتي در مغز خود حل مي كند.براي جلب توجه اين مرد،بايد به طرز لباس پوشيدن خود بيشتر دقت كنيد.زيرا او هميشه از انسان هاي منظم و مرتب،خوشش مي آيد،و خود نيز لباس هاي ساده،ظريف و شيك،انتخاب مي كند.ء

 احساس:ء

بعضي متولدين مرد تير ماه،به هيچ وجه نمي توانند عشق خود را اعتراف كنند و خجالتي مي باشند.وزناني كه مي توانند آنها را خوشبخت كنند،بعد از مدتي از آنها دور شده و به راه خود ادامه مي دهند.ودر اين مورد نيز نمي توانيد كمكي به او بكنيد.شما هر چه به وي توجه كرده و نزديك شويد،به همان نسبت او نيز خوب و خوش رفتار خواهد بود.اين مرد بسيار حساس از شعر و موسيقي بسيار لذت مي برد،و بخصوص آهنگ هاي پراحساس و رمانتيك و عاشقانه را،بسيار دوست مي دارد.ء

 لجاجت و اصرار:ء

مرد متولد تيرماه،بعد از ين كه،از عشق و علاقه شما مطمئن شد،و عشق و علاقه خود را نسبت به شما بازگو كند،ديگر از خجالت و كم رويي،به كلي رها شده و در ابراز عشق خود،اصرار و لجاجت به خرج مي دهد.و هرگز قصد،رها كردن شما را ندارد.و شما را مانند خرچنگي در چنگال خود گرفته و تصميم دارد كه تا آخر عمر با شما زندگي كرده و هرگز جدا نشود.اما در ميان مردان متولد تير ماه،شخصيت هاي متفاوتي نيز ديده مي شود.و احتمال دارد فقط به يك زن،وابسته نبوده و به به دفعات عاشق شوند.در واقع تمامي مردان تير ماه،حريص و آتشين هستند.اما بعضي به سكس وابستگي زيادي داشته و ممكن است،چند بار ازدواج كنند.ء

 مشروبات:ء

مرد متولد تير ماه،از گروه آب مي باشد.به همين سبب آب را خيلي دوست دارد.هر روز استحمام كرده و تميز و مرتب است.رفتن به دريا،سياححت با قايق بادباني،از سرگرمي هاي مورد علاقه او مي باشد.بعلاوه مايعات را نيز بسيار دوست مي دارد.تعدادي از آنها با مشروبات الكلي ميانه خوبي دارند.اما اگر هنگام تولد،ستاره ديگري تأثير قوي نداشته باشد،الكل براي تمامي مردان متولد تيرماه مناسب نمي باشد.ء

خانه و فرزندان:ء

براي مرد متولد تير ماه،هيچ چيزي به اندازه همسر و فرزندان و خانه اش،مهم نيست او در پي امنيت مادي مي باشد.اما براي همسر،فرزندان و يا مادرش تمام دارايي خود را بدون تأمل و تفكر،فدا مي كند.خانه مرتب و تميز،همسري شيك پوش و فرزندان با تربيت و تر و تميز،از ايده آل هاي او مي باشد.ء

 قدرت حدس و درك واقعيت:ء

به مرد متولد تير،هرگز دروغ نگوييد،زيرا،حتي اگر بسيار خوب نقش بازي كنيد،او واقعيت را حدس مي زند.بايد هميشه نسبت به او روراست و صادق باشيد ونبايد كاري كنيد كه حس حسادت او را برانگيزيد.اين انسانها حتي دوستان بسيار صميمي خود را قبول ندارند،پس شما بي نظير ترين زن دنيا هستيد كه مورد قبول و تأييد او مي باشيد.ء

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 21:35  توسط ِDevil Boy  |